Projektid

Projekt “Hea Algus – loovus ja innovatsioon hariduses”

Projektiperiood: 25.04.2018 – 25.09.2018

Projekti eesmärgiks on toetada Hea Alguse võrgustiku kõigi liikmete professionaalsust aidates sellega kaasa võrgustiku jätkusuutlikkusele ning osalejate tegevusvõimekusele.

Tulemused projekti lõpuks:
– õpetajate vaheline võrgustikupõhine koostöö on muutunud professionaalsemaks; loodud on uusi kontakte erinevate asutuste vahel;
– võrgustikuliikmed on enam motiveeritud ja teadlikumad omavahelise suhtlemise ja kogemuste jagamisest vajalikkusest, eelistest ja väärtustest ning nad on valmis sellesse panustama;
– aktiveerides ja kaasates protsessi uusi liikmeid ja institutsioone on suurenenud Hea Alguse lapsekesksete põhimõtete rakendamine ja levik Eestis ning seeläbi tulemuslikum ka uueneva õppeprotsessi juurutamine koolides ja lasteaedades.
– võrgustikuliikmete võimalused oma tegevuse reflekteerimisel on muutunud selgemaks; õpetajad on teadlikud ja lähtuvad oma töös vajadustest teha üksteisega koostööd ja mõtestada õpetamise protsessi.

Projekti maksumus: 3000 eurot

Projekti läbiviimist toetab programm „ 8.1.Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“, „ Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ TAT kood: 2014-2020.1.02.001002.02.15-00

MTÜ Hea Algus algatab, viib ellu ja on partneriks kohalike ning rahvusvaheliste haridus- ja sotsiaalvaldkonna projektidele, mille sihtgrupiks võivad olla lasteaia- ja kooliõpetajad, lapsed, pered, lapsevanemad ja valdkondade põhiseid erialaspetsialistid.

 

Lähemalt meie projektidest

Scroll Up